ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ACARELTE 1.8 EC (ABAMECTIN 1.8%)_5.3.2021