Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΕΚΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «AGROTECHNICA», με ΑΦΜ 081110629 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038001505000, που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 53, Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 1112, σέβεται και προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: Δεδομένα) των επισκεπτών του ιστοτόπου της, πιθανών πελατών, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, εργαζομένων της, καθώς και κάθε προσώπου, του οποίου Δεδομένα τυχόν περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την διεκπεραίωση των συναλλαγών της. Προς το σκοπό αυτό δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016 (στο εξής: ΓΚΠΔ) και τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Ποιες κατηγορίες Δεδομένων επεξεργαζόμαστε:
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση εργασίας, αριθμό σταθερού ή/ και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Επίσης, πληροφορίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές προς και από την εταιρεία μας και παραγγελίες προς και από την εταιρεία μας, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορά στις ανωτέρω κατηγορίες Δεδομένων.
Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών («Ευαίσθητα Δεδομένα»).

Πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
Τα Δεδομένα Σας συλλέγουμε από τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία μας κατά την με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία, στο πλαίσιο σύμβασης, συναλλαγής, διαπραγμάτευσης ή/ και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε είδους συνεργασία, καθώς και όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.agrotechnica.gr , ή/ και μόνον όταν ο νόμος το επιτρέπει εφόσον έχει μεσολαβήσει μεταξύ μας επικοινωνία ή/ και διαπραγμάτευση.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα:
Για τη διαπραγμάτευση των όρων τυχόν συνεργασίας κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης.
Για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας.
Για την εκτέλεση συμβάσεως που έχουμε καταρτίσει.
Για τη διεκπεραίωση παραγγελιών και κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).
Για τη διενέργεια πληρωμών και τη διαχείριση χρεώσεων και πιστώσεων εκατέρωθεν, καθώς και για την διεκδίκηση ποσών ή/ και απαιτήσεων που τυχόν μας οφείλονται, με κάθε νόμιμο μέσο (λ.χ. εξώδικα, δικαστικά, δυνάμει συμβάσεως ασφαλίσεως).
Για την ενημέρωση του δικτύου συνεργατών, προμηθευτών και πελατών μας για κάθε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλων των Υπηρεσιών και Διευθύνσεων του, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας ή συναρμόδιας Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας περί χορήγησης/ τροποποίησης/ ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, που εμπορεύεται ή/ και διανέμει στην αγορά η εταιρεία μας.
Για την πληροφόρηση του δικτύου συνεργατών, προμηθευτών και πελατών μας για κάθε Ενημέρωση, Ανακοίνωση, Ειδοποίηση, Γεωργική Προειδοποίηση, Σύσταση Ορθολογικής Χρήσης που εκδίδουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλες του οι Υπηρεσίες και Διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια ή συναρμόδια Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία, όσον αφορά τους τομείς Φυτοπροστασίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε.
Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού με σκοπό την παρουσίαση, προβολή, προώθηση νέων προϊόντων μας ή/ και νέων υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την κοινοποίηση εμπορικών πρακτικών και προσφορών μας, και την παρουσίαση τυχόν προωθητικών ενεργειών στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο) ή αυτόματα μέσα (π.χ. μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, κ.λπ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα που μας χορηγείτε μόνον μετά από δική σας Συγκατάθεση προς το σκοπό αυτό.

Δυνάμει ποιας νομικής βάσης γίνεται χρήση των Δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς:
Επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαπραγμάτευση, σύναψη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, συμφωνίας ή/ και συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για την εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεως που αναλαμβάνουμε έναντι υποψηφίων πελατών, πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων και συνεργατών.
Επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, και συγκεκριμένα από την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία. Πρόκειται κυρίως για την συμμόρφωσή μας με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Επίσης, για την συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που επιβάλλονται από την νομοθεσία περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και τις αποφάσεις ιδίως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/ και άλλων Δημόσιων Αρχών με συναφείς αρμοδιότητες.
Επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη (δικαστικά ή εξώδικα) των εννόμων ή/ και θεμιτών συμφερόντων μας (ηθικών και περιουσιακών), κυρίως την βέλτιστη δυνατή άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, την διασφάλιση των απαιτήσεών μας έναντι κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και την διεκδίκηση τυχόν οφειλών προς εμάς. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ασφαλίζει τις απαιτήσεις της, καταρτίζοντας προς τούτο ασφαλιστικές συμβάσεις. Η επεξεργασία είναι πιθανόν να είναι απαραίτητη για την παράλληλη επιδίωξη και των δικών σας συμφερόντων.
Επειδή οι αντισυμβαλλόμενοί μας συναινούν προς τούτο, παρέχοντας ρητά τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή τους στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται.
Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω σκοπούς. Ανάλογα με τον σκοπό αυτό θα γίνεται και επίκληση της προσήκουσας νομικής βάσης. Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα δεν απαιτούν την συγκατάθεσή Σας ως νομική βάση για την επεξεργασία. Μόνη εξαίρεση, κατά την οποία η συγκατάθεσή Σας απαιτείται για την επεξεργασία των Δεδομένων, είναι η χρήση τους για την αποστολή ενημερωτικού υλικού με σκοπό την παρουσίαση, προβολή, προώθηση νέων προϊόντων μας ή/ και νέων υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την κοινοποίηση εμπορικών πρακτικών και προσφορών μας, και την παρουσίαση τυχόν προωθητικών ενεργειών.

Αλλαγή σκοπού επεξεργασίας
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, οι οποίοι κατονομάζονται στην παρούσα. Σε επεξεργασία Δεδομένων για άλλο σκοπό μπορούμε να προβούμε μόνον εφόσον εξακριβώσουμε ότι πρόκειται για σκοπό συμβατό με κάποιον από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, ή εφόσον ζητήσουμε και μας παρασχεθεί εκ μέρους Σας συγκατάθεση προς τούτο.

Ειδικότερα: Τα Δεδομένα των Εργαζομένων
Πρόκειται για τους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε δοκιμαστική περίοδο, σε μαθητεία, καθώς και κατά την εκτέλεση πρακτικής άσκησης, ή και κάθε άλλου καθεστώτος απασχόλησης.
Συλλέγονται, επιπλέον των Δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω, και τα εξής: διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου οικίας, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή/ και Διαβατηρίου, στοιχεία Διπλώματος Οδήγησης, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, αριθμός και ηλικία τέκνων), πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, ΑΜΚΑ και ορισμένες πληροφορίες για την υγεία Σας (κυρίως: ασθένειες, ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις, πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται ιατρική επέμβαση, περίθαλψη ή νοσηλεία).
Οι σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων αυτών είναι:

 • η σύναψη σύμβασης εργασίας,
 • η καλή εκτέλεση της σύμβασης,
 • η εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που το εκάστοτε ισχύον εργατικό δίκαιο επιβάλλει στον εργοδότη και η διασφάλιση ότι ο εργαζόμενος απολαμβάνει τα δικαιώματα που του απονέμει ο νόμος (υπολογισμός νόμιμου μισθού, κατάταξη σε μισθολογική κατηγορία, υπολογισμός προϋπηρεσίας, καθορισμός οφειλόμενων επιδομάτων, χορήγηση αδειών αναψυχής, γονικών αδειών, αδειών ασθενείας),
 • η εκπλήρωση κάθε εργοδοτικής υποχρέωσης έναντι κάθε δημόσιας, φορολογικής ή άλλης αρχής και κάθε ασφαλιστικού φορέα,
  και η πραγμάτωση κάθε άλλης έκφανσης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, ακόμη και αυτής που έχει λήξει ή λυθεί (π.χ. χορήγηση συστατικής επιστολής ή βεβαίωσης απασχόλησης σε πρώην εργαζόμενο).
 • Και για αυτούς τους σκοπούς νομική βάση επεξεργασίας αποτελούν οι ανωτέρω αναφερόμενες (εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, προάσπιση εννόμων συμφερόντων), και όχι η συγκατάθεση.
  Ιδίως τα δεδομένα υγείας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό και μετά από συναίνεση των εργαζομένων για την άσκηση δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, κατά κύριο λόγο για την χορήγηση αδειών ασθενείας και αναρρωτικών αδειών στους εργαζομένους.
  Σε περίπτωση αποστολής Δεδομένων λόγω εκ μέρους Σας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ή/ και συνεργασία, τα Δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται, αλλά καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Κατά τα λοιπά, ισχύει και για τα Δεδομένα των Εργαζομένων το σύνολο των Όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα Δεδομένα
Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία, συμβατική σχέση ή συναλλακτική σχέση που μας συνδέει. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης αυτής, θα διατηρούμε τα Δεδομένα μέχρις ότου εκκαθαριστεί κάθε εκατέρωθεν απαίτηση, άλλως, έως ότου κάθε τυχόν δικαστικά επιδιώξιμη αξίωση ήθελε προκύψει από ή/ και σχετικά με την συναλλαγή μας υποπέσει σε παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμία. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη μεταξύ μας ή αναφερόμενη και στην μεταξύ μας σχέση/ συναλλαγή, τα Δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και την εκκαθάριση κάθε αξιώσεως προκύπτουσας από την αναγκαστική εκτέλεση αυτής. Τα Δεδομένα των Εργαζομένων διατηρούνται μέχρις ότου υποπέσει σε παραγραφή κάθε αξίωση τρίτου εναντίον μας όσον αφορά τον τρόπο, με τον οποίο οι Εργαζόμενοι εκτέλεσαν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Επίσης, τα Δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται ιδίως από την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, αλλά και το σύνολο της νομοθεσίας.
Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δυνάμει της Συγκατάθεσής Σας διατηρούνται έως ότου μας ζητήσετε να πάψουμε να το πράττουμε.

Πώς αποθηκεύουμε τα Δεδομένα
Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και η καταχώρησή τους γίνεται στο σύστημα οργάνωσης και αρχειοθέτησής μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των Δεδομένων. Μεριμνούμε ώστε οι επεξεργαστές και το λογισμικό που χρησιμοποιούμε να απαιτούν την κατά το δυνατόν περιορισμένη επεξεργασία Δεδομένων για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ποιος έχει πρόσβαση στα Δεδομένα
Οι αρμόδιοι εργαζόμενοι μας είναι εξουσιοδοτημένοι να τα επεξεργάζονται για την εκτέλεση του αντικειμένου της εργασίας τους και των εργασιακών καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων τους. Δεσμεύονται να τηρούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, υποστήριξής μας κατά την παροχή υπηρεσιών και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Δεδομένα σε συνεργαζόμενους με την εταιρεία, όπως ενδεικτικά εργολάβους και υπεργολάβους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς, παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής, ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικές εταιρείες. Τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν μόνον τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και εξουσιοδότησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ειδικά όσον αφορά την ασφάλιση των απαιτήσεών της εταιρείας μας, τυχόν Δεδομένα Σας κοινοποιούνται μόνον στο βαθμό που απαιτείται για την κατάρτιση και λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης και μόνον εν όψει της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Μεριμνούμε ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας, καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπογράφοντας μάλιστα μαζί τους σχετικούς συμβατικούς όρους.
Τέλος, τα Δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στις φορολογικές αρχές, ή/ και σε ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον σχετική υποχρέωση προβλέπεται στον νόμο και κατόπιν αιτήματος που φέρει τις απαραίτητες διατυπώσεις.
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα κοινοποιούνται τα Δεδομένα σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε θα διαδίδονται με κανέναν τρόπο.

Ασφάλεια των Δεδομένων
Εφαρμόζουμε κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο ούτως, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων είναι σύννομη και να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο ήθελε προκύψει από αυτήν (τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ άδειας κοινολόγηση ή προσπέλαση). Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρούμε τα Δεδομένα ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και να μην διατηρούμε Δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για τους αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς επεξεργασίας.

Ποια είναι τα Δικαιώματά Σας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, ήτοι:

Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε αν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Σας και να εξετάσετε το περιεχόμενό τους, την ακρίβειά τους και τους όρους επεξεργασίας τους,

 • Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών Δεδομένων, ή/ και τη συμπλήρωση ελλιπών,
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε Δεδομένα σας, κυρίως εφόσον τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής Σας ως μοναδικής νομικής βάσης για την επεξεργασία, δικαίωμα πάντως το οποίο τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Η αποδοχή τέτοιου αιτήματος εξαρτάται από την συνδρομή συγκεκριμένων νόμιμων και θεμιτών λόγων, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε ειδικά και αιτιολογημένα,
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των Δεδομένων ή σε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζετε τα Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Το δικαίωμα εναντίωσης, για την άσκηση του οποίου οφείλετε να μας ενημερώσετε αιτιολογημένα γιατί θεωρείτε ότι η επεξεργασία Δεδομένων σας με επίκληση εννόμου συμφέροντος μας επηρεάζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες Σας, ή/ και στο βαθμό που θεωρείτε ότι τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
 • Τέλος, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία Δεδομένων σας, εφόσον η εταιρεία μας βασίζεται στην συγκατάθεσή Σας ως την νομική βάση της επεξεργασίας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων Σας, καθώς και για κάθε ερώτημα, απορία ή παράπονο, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα  Δέσποινα Κεκρίδου, στα τηλέφωνα 2310 797386 και 2310 796086, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@agrotechnica.gr , και στη διεύθυνση της εταιρείας μας (Agrotechnica “ΟΒΕΕ”, Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσσαλονίκη).
Η εταιρεία μας διαθέτει έντυπα για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας μας από την κα Δέσποινα Κεκρίδου.
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος από εσάς, εκτός και αν λόγω επανειλημμένης υποβολής επιφέρουν στην εταιρεία μας διαχειριστικό κόστος.
Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 1 μηνός από την επομένη της ημέρας κατά την οποία θα περιέλθει σε γνώση μας, ενημερώνοντάς Σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που την εμποδίζουν.
Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το δικαίωμά Σας στην προστασία των Δεδομένων Σας θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση:   Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Τηλεφωνικό Κέντρο:           0030 210 6475600
Fax:                                           0030 210 6475628
Ιστότοπος:                              www.dpa.gr
Email:                                      contact@dpa.gr

Αναθεώρηση Πολιτικής Απορρήτου
Η παρούσα ενδέχεται να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τυχόν νέες νομικές απαιτήσεις ή αλλαγή των πρακτικών μας στην τήρηση των Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδοθεί νέα και θα αλλάξει η έκδοση που εμφανίζεται στην αρχή του αρχείου. Σε περίπτωση που αλλάξει ουσιωδώς ο τρόπος συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των Δεδομένων Σας, θα ενημερωθείτε σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο.